วัดไผ่โรงวัว

เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้้ลดการระบาดของการติดเชื้อโรคไข้หวัดโคโรนา 2019(COVID-19) ไม่ปกติแล้วทางวัดไผ่โรงวัว จะดำเนินการตามสถานการณ์ต่อไป
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

สมเด็จพระพุทธโดคม

          ในอนาคตกาลเบื้องหน้าพระพุทธโอวาทะ ธรรมะใดๆ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เตือนใจมนุษย์ จะมีอยู่เพียงในเศษกระดาษไม่กำซาบเข้าไปในจิตใจคน.. วัตถุทั้งหลายที่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสร้างไว้ เช่น รูปพระพุทธองค์ โบสถ์ วิหาร เจดีย์ และศรีมหาโพธิ์เหล่านี้ จะประกาศศาสนาแทนพระพุทธองค์เฉกเช่น พระเจ้าอโศกสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ไว้เป็นพุทธบูชา เพื่อน้อมรำลึกธรรมของพระพุทธองค์จวบจนถึงวันนี้ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้มนุษย์รำลึกถึงและแสวงหาพุทธานุสสติ ระลึกถึงและแสวงหาธรรมคุณอยู่มิขาดตอน เพื่อสืบพระศาสนาให้ก้าวยาวต่อไปตราบนานเท่านาน
          ฉะนั้นเราสร้างรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพื่อเอาบุญ และเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนาหรือเพื่อให้มหาชนรุ่นหลังได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลก จะได้พากันมากราบไหว้บูชาพระองค์ จะได้พากันไปสวรรค์นิพพาน
          อนึ่ง เราได้ฟังอานิสงค์สร้างพระพุทธรูปว่าผู้ใดสร้าง รูปพระพุทธเจ้าจะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์หมื่นชาติแสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน และถ้าสร้างพระพุทธรูปด้วยทองคำผู้นั้นจะได้ตรัสรู้ เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราได้ฟังเช่นนั้นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใส สร้างรูปพระพุทธองค์เสียมากมายหลายล้านหลายโกฏิ เราได้สร้างไว้แล้ว นี้ เป็นปณิธานความมุ่งมั่นที่จะสืบต่ออายุพระศาสนา ของหลวงพ่อขอม ( อนิโชภิกขุ )
           ดังนั้น พ.ศ. ๒๕๐๐ ท่านจึงได้ริเริ่มสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ( ปางนั่งขัดสมาธิ )หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ซึ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีขนาดหน้าตักกว้าง ๕ วา ๑ คืบ ใช้ทองสัมฤทธิ์หนัก ๕๐ ตัน ประทับลอยเด่นอยู่เหนือรัตนบัลลังก์ ชื่อว่า “สมเด็จพระพุทธโคดม” ใช้เวลาหล่อนานถึง ๑๒ ปี จึงแล้วเสร็จ หลังจากนั้นได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ( รัชกาลที่ ๙ ) เสด็จพระราชดำเนินมาสวมพระเกตุ เมื่อวันที่๑๔ มีนาคม ๒๕๑๒


สมเด็จพระกะกุสันโธ

สรีระสังขาร หลวงพ่อขอม

ชมแดน นรกภูมิ

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service