วัดไผ่โรงวัว

เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้้ลดการระบาดของการติดเชื้อโรคไข้หวัดโคโรนา 2019(COVID-19) ไม่ปกติแล้วทางวัดไผ่โรงวัว จะดำเนินการตามสถานการณ์ต่อไป

ประกาศ / ข่าวสาร

กำหนดการประชุมสัญจร พระสังฆาธิการ

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ครั้งที่ วันที่ เดือน ขึ้น/แรม/เดือน วัด ตำบล
๑๐ มกราคม ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๒ วัดทองปีะดิษฐ์ บางเลน
๗ กุมภาพันธ์ ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๓ วัดจันทร์รังษีฉิมาวาส สองพี่น้อง
๑๓ มีนาคม แรม ๕ ค่ำ เดือน ๔ วัดโคกงูเห่า บางพลับ
๑๐ เมษายน แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕ วัดศรีประทุมทอง หัวโพธิ์
๘ พฤษภาคม แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ วัดวังตะกู ศรีสำราญ
๑๒ มิถุนายน แรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ วัดหนองวัลย์เปรียง ทุ่งคอก
๑๐ กรกฎาคม แรม ๕ ค่ำ เดือน ๘ วัดบางซอ บางตะเคียน
๗ สิงหาคม แรม ๓ ค่ำ เดือน ๙ วัดรางบัวทอง บ้านกุ่ม
๑๑ กันยายน แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ วัดใหม่ชัยมงคล บางตาเถร
๑๐ ๙ ตุลาคม แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๑ วัดสองพี่น้อง ต้นตาล
๑๑ ๑๓ ฑฤศจิกายน แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๒ วัดหนองเฝ้า หนองบ่อ
๑๒ ๑๑ ธันวาคม แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑ วัดบ่อสุพรรณ บ่อสุพรรณ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เอกสารแบบฟอร์ม

ชื่อแบบฟอร์ม อ่าน Download
บัญชีรายรับ-จ่าย ส่งสำนักพุทธ อ่าน Download
บัญชีพระภิกษุจำพรรษา อ่าน Download
บัญชีสัทธิวิหาริก อ่าน Download
บัญชีสำรวจครูสอนพระปริยัติธรรม อ่าน Download
บัญชีสำรวจพระภิกษุ-สามเณร ศิษย์วัด อ่าน Download
บัญชีสำรวจโรงเรียนพระปริยัติธรรม-ธรรม-บาลี อ่าน Download
บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นตรี อ่าน Download
บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นโท อ่าน Download
บัญชีสำมะโนครัวผู้ขอเข้าสอบความรู้ นักธรรมชั้นเอก อ่าน Download
แบบบัญชีรายรับ-จ่ายวัด ส่งสำนักพุทธจังหวัด-1 ต.ค.-30 ก.ย.- ปี 2560 อ่าน Download
บัญชี ข้อมูลการเบิกจ่ายนิตยภัต อ่าน Download
แบบคำขอรับเงินนิตยภัตผ่านธนาคาร จังหวัดสุพรรณบุรี อ่าน Download
บัญชีข้อมูลพระสังฆาธิการ ในเขตปกครอง อ่าน Download
บัญชีรายงานการตั้งทุน เพิ่มทุน แจกทุน อ่าน Download
บัญชีแจกทุนนักเรียน อ่าน Download
แบบรายงานกิจกรรม อปต. อ่าน Download
แบบรายงานพระธรรมฑูต อ่าน Download
บัญชีรายงานกฐิน อ่าน Download
บัญชีแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำปีคณะสงฆ์ อ่าน Download
หนังสือรับรองครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน อ่าน Download
แบบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท อ่าน Download
หนังสือแจ้งขอตรวจก่อนบรรพชาอุปสมบทเจ้าอาวาสถึง พศจ. อ่าน Download
หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคลบรรพชาอุปสมบทบวช อ่าน Download
แบบขวางส่งตรวจก่อนบรรพชาอุปสมบท 1 อ่าน Download
.หนังสือขออุปัชฌาบรรพชาอุปสมบท ข้ามเขต อ่าน Download
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลทะเบียนพระภิกษุสัญชาติไทยเพื่อเชื่อมข้อมูลกับกระทรวงสาธารณสุข อ่าน Download
แบบสำรวจฯ-ตรวจการคณะสงฆ์ เจ้าอาส-ตำบล อ่าน Download

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service