วัดไผ่โรงวัว

เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้้ลดการระบาดของการติดเชื้อโรคไข้หวัดโคโรนา 2019(COVID-19) ไม่ปกติแล้วทางวัดไผ่โรงวัว จะดำเนินการตามสถานการณ์ต่อไป

แผนที่การเดินทาง

กองงานเลขา

พระอาจารย์สมชาย มนาโป โทรศัพท์ :087-066-8164 Email : manapro@watpai.com

งานหารายได้

งานการเงินและบัญชี

งานรักษาความสะอาดและการดูแลสวน

งานรักษาความปลอดภัย

งานยานพาหนะ

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service