วัดไผ่โรงวัว

เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้้ลดการระบาดของการติดเชื้อโรคไข้หวัดโคโรนา 2019(COVID-19) ไม่ปกติแล้วทางวัดไผ่โรงวัว จะดำเนินการตามสถานการณ์ต่อไป

ข่าวสาร แขนงพุทธศาสน์ประกาศผลรางวัล

ประจำปี พ.ศ. 2562

 • การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
 • ระดับ อันดับ ชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน
  ประถมศึกษาตอนต้น 1 วัดมะลิ
  ประถมศึกษาตอนต้น 2 ปรีดาวิทย์
  ประถมศึกษาตอนต้น 3 วัดไผ่โรงวัว
  ประถมศึกษาตอนปลาย 1 วัดมะลิ
  ประถมศึกษาตอนปลาย 2 ปรีดาวิทย์
  ประถมศึกษาตอนปลาย 3 วัดไผ่โรงวัว
  มัธยมศึกษาตอนต้น 1 สามชุกรัตนโภคาราม
  มัธยมศึกษาตอนต้น 2 กรรณสูตรศึกษาลัย
  มัธยมศึกษาตอนต้น 3 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 กรรณสูตรศึกษาลัย
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
 • สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
 • ระดับ อันดับ ชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน
  ประถมศึกษา 1 วัดมะลิ
  ประถมศึกษา 2 เทศบาล 2 วัดปราสาททอง
  ประถมศึกษา 3 วัดเทพพิทักษ์
  มัธยมศึกษา 1 ศพอ วัดประยุรวงศาวาส
  มัธยมศึกษา 2 วัดไร่ขิง
  มัธยมศึกษา 3 สามชุกรัตนโภคาราม
 • มารยาทและศาสนพิธี
 • ระดับ อันดับ ชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน
  ประถมศึกษา 1 วัดประยุรวงศ์
  ประถมศึกษา 2 วัดมะลิ
  ประถมศึกษา 3 วัดไผ่โรงวัว
  มัธยมศึกษา 1 ศพอ วัดประยุรวงศาวาส
  มัธยมศึกษา 2 บางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์
  มัธยมศึกษา 3 วัดไร่ขิง
 • เรียงความแก้กระทู้ธรรม
 • ระดับ อันดับ ชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน
  ประถมศึกษา 1 ด.ญ.อรณิชา จันทร์อุทัย วัดไผ่ตาโม้
  ประถมศึกษา 2 ด.ญ.วราภรณ์ เพ็งบุญมา เทศบาล 3 วัดไชนาวาส
  ประถมศึกษา 3 ด.ญ.พรรวินท์ จักกภูมิ ปรีดาวิทย์
  มัธยมศึกษาตอนต้น 1 ด.ช.สุภัช วรพันธ์ วัดไร่ขิง
  มัธยมศึกษาตอนต้น 2 ด.ญ.อธิชา หิรัญญะเวช วัดไร่ขิง
  มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ด.ญ.พัทธนันท์ พุฒซ้อน บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 น.ส.นัฏธิดา ชูอารมย์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 น.ส.จิรพรรณ รังสีบุตร สามชุกรัตนโภคาราม
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 น.ส.สุธิกุล สุธีกุล สามชุกรัตนโภคาราม
 • บรรยายธรรม
 • ระดับ อันดับ ชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน
  ประถมศึกษา 1 ด.ญ.สุขาวดี คุ้มฉายา เทศบาล 1 วัดประตูสาร
  ประถมศึกษา 2 ด.ญ.ปรารถนา แก้วชมเชย วัดไผ่โรงวัว
  ประถมศึกษา 3 ด.ญ.ณิชาภัทร บุญผ่อง เทศบาล 4 ศรีบัวบาน
  มัธยมศึกษาตอนต้น 1 เด็กหญิง วริศา สว่างอาชีพ สามชุกรัตนโภคาราม
  มัธยมศึกษาตอนต้น 2 ด.ญ.ศศินันท์ พิมพ์สุวรรณ สามชุกรัตนโภคาราม
  มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ด.ญ.นวพรรณ ท้าวบุญชู บรรหารแจ่มใสวิทยา 1
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 น.ส.ธนพร วารีนิล สามชุกรัตนโภคาราม
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2 น.ส.นันทพร จันทนวงษ์ บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 น.ส.พลอยนวล ทวีสุวรรณไกร บรรหารแจ่มใสวิทยา 3
 • โล่รางวัลระดับโรงเรียน
 • ระดับ อันดับ ชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน
  ประถมศึกษา 1 โรงเรียนวัดมะลิ
  มัธยมศึกษาตอนต้น 1 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
  มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม

ภาพกิจกรรม


เอกสารแบบฟอร์ม

ชื่อแบบฟอร์ม อ่าน Download
หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการแขนงพุทธศาสน์ถึงโรงเรียนทุกระดับ อ่าน Download
ระเบียบการ-ใบสมัคร การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ. อ่าน Download
ระเบียบ-ใบสมัคร การแข่งขันตอบปัญหาธรรม File-Word อ่าน Download
ระเบียบการ-ใบสมัคร สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ อ่าน Download
ระเบียบการ-ใบสมัคร สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ File Word อ่าน Download
ระเบียบการ-ใบสมัคร มารยาทและศาสนพิธี อ่าน Download
ระเบียบการ-ใบสมัคร มารยาทและศาสนพิธี File Word อ่าน Download
ระเบียบการ-ใบสมัคร เรียงความแก้กระทู้ธรรม อ่าน Download
ระเบียบการ-ใบสมัคร เรียงความแก้กระทู้ธรรม File Word อ่าน Download
ระเบียบการ-ใบสมัคร บรรยายธรรม อ่าน Download
ระเบียบการ-ใบสมัคร บรรยายธรรม File word อ่าน Download
แบบมารยาทและคำกล่าวในศาสนพิธี อ่าน Download
1.1 เกียรติบัตรนักเรียน ปรับแก้ได้ แขนงพุทธ การแข่งขันตอบปัญหาธรรม อ่าน Download
1.2 เกียรติบัตรครู ปรับแก้ได้ แขนงพุทธ การแข่งขันตอบปัญหาธรรม อ่าน Download
2.1 เกียรติบัตรนักเรียน มัธยมปรับแก้ไขได้ทุกระดับ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ อ่าน Download
2.2 เกียรติบัตรครู มัธยมปรับแก้ไขได้ทุกระดับ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ อ่าน Download
3.1 เกียรติบัตรนักเรียนปรับแก้ได้ ประกวดมรยาทศาสนพิธี อ่าน Download
3.2 เกียรติบัตรครู ปรับแก้ได้ ประกวดมรยาทศาสนพิธี อ่าน Download
4.1 เกียรติบัตรนักเรียนปรับได้ แขนงพุทธ การเรียงความแก้กระทู้ อ่าน Download
4.2 เกียรติบัตรครูปรับได้ แขนงพุทธ การเรียงความแก้กระทู้ อ่าน Download
5.1 เกียรติบัตรนักเรียน แขนงพุทธ ประกวดบรรยายธรรม อ่าน Download
5.2 เกียรติบัตรครู แขนงพุทธ ประกวดบรรยายธรรม อ่าน Download
บัญชี ตอบรับทุนฯ อ่าน Download

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service