วัดไผ่โรงวัว

8 กุมภาพันธ์ 2563 เชิญร่วมน้อมบูชาคุณทำบุญเช้า ณ ศาลา 2 ร่วมเวียนเทียนที่องค์สมเด็จพระพุทธโคดม เวลา 20.00 น. วันมาฆบูชา ณ วัดไผ่โรงวัว

          จากประวัติศาสตร์ชาติไทย จะเห็นได้ว่า การศึกษาเริ่มขึ้นที่วัดซึ่งเป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เป็นครูสอน สอนหลักธรรมของพุทธศาสนา หลักปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะหลักเบญจศีล ซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่ทำให้มนุษย์จะไม่ต้องเบียดเบียนกัน อยู่กันอย่างสันติสุข สอนกิริยามารยาท การศึกษาในสมัยสุโขทัยจะเป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศาสนาเป็นส่วนใหญ่จะเห็นได้จากวรรณคดีที่สำคัญของไทย เช่น ไตรภูมิพระร่วง ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษคำฉันท์ กำศรวลศรีปราชญ์ เป็นต้น ในสมัยอยุธยาก็เรียนหนังสือเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาเช่นกัน จะเห็นได้จากการนำใบลานใช้สำหรับจารึกตำรงทางพระพุทธศาสนาทำให้การเรียนพระพุทธศาสนาขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดี เป็นเหตุให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีความรักสามัคคีกัน มีน้ำใจให้กันและกัน เพราะหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาคอยหล่อหลอมจิตใจให้อ่อนน้อมถ่อมตน ยิ้มแย้มแจ่มใส จนประเทศไทยได้รับสมยานามว่า “สยามเมืองยิ้ม”
          แม้ในยุคปัจจุบัน ก็ยังต้องให้ทุกสถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เพื่อให้เยาวชนได้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคม โดยพระเดชพระคุณพระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการจัดทำหลักสูตรรายวิชาพระพุทธศาสนาที่สอนในโรงเรียน (สถานศึกษา)


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิชาพุทธศาสนา ม.4 บทที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ตัวอย่างประวัติ นักเรียน 26-02-2562 Download
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
แผนการสอนหน่วย 5 หน้าที่มารยาทชาวพุทธ 27-11-2561 Download
ใบงาน วิชาพระพุทธศาสนา ม.4 หน่วยที่ 5 27-11-2561 Download
เฉลยใบงาน วิชาพระพุทธศาสนา ม.4 เล่ม 1 หน่วยที่ 5 23-12-2561 Download
แผนการสอนหน่วย 6 วันสำคัญทางศาสนา-ศาสนพิธี 25-12-2561 Download
ใบงานที่ หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญ ม.4 หน่วยที่ 6 25-12-2561 Download
เฉลยใบงานที่ หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันสำคัญ ม.4 หน่วยที่ 6 OK 25-12-2561 Download
ใบงาน หน่วยที่ 7 วิชาพระพุทธศาสนา ม.4 29-01-3105 Download
เฉลย หน่วยที่ 7 ใบงาน วิชาพระพุทธศาสนา ม.4 29-01-2562 Download
ใบงานหน่วยที่ 8 วิชาพระพุทธศาสนา ม.4 12-02-2562 Download
เฉลยใบงานหน่วยที่ 8 วิชาพระพุทธศาสนา ม.4 12-02-2562 Download
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หนังสือ

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service