วัดไผ่โรงวัว

เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้้ลดการระบาดของการติดเชื้อโรคไข้หวัดโคโรนา 2019(COVID-19) ไม่ปกติแล้วทางวัดไผ่โรงวัว จะดำเนินการตามสถานการณ์ต่อไป

          จากประวัติศาสตร์ชาติไทย จะเห็นได้ว่า การศึกษาเริ่มขึ้นที่วัดซึ่งเป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เป็นครูสอน สอนหลักธรรมของพุทธศาสนา หลักปฏิบัติตนในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะหลักเบญจศีล ซึ่งถือว่าเป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่ทำให้มนุษย์จะไม่ต้องเบียดเบียนกัน อยู่กันอย่างสันติสุข สอนกิริยามารยาท การศึกษาในสมัยสุโขทัยจะเป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศาสนาเป็นส่วนใหญ่จะเห็นได้จากวรรณคดีที่สำคัญของไทย เช่น ไตรภูมิพระร่วง ลิลิตพระลอ สมุทรโฆษคำฉันท์ กำศรวลศรีปราชญ์ เป็นต้น ในสมัยอยุธยาก็เรียนหนังสือเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาเช่นกัน จะเห็นได้จากการนำใบลานใช้สำหรับจารึกตำรงทางพระพุทธศาสนาทำให้การเรียนพระพุทธศาสนาขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว ทำให้คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม มีศีลธรรมอันดี เป็นเหตุให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีความรักสามัคคีกัน มีน้ำใจให้กันและกัน เพราะหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาคอยหล่อหลอมจิตใจให้อ่อนน้อมถ่อมตน ยิ้มแย้มแจ่มใส จนประเทศไทยได้รับสมยานามว่า “สยามเมืองยิ้ม”
          แม้ในยุคปัจจุบัน ก็ยังต้องให้ทุกสถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง เพื่อให้เยาวชนได้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคม โดยพระเดชพระคุณพระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการจัดทำหลักสูตรรายวิชาพระพุทธศาสนาที่สอนในโรงเรียน (สถานศึกษา)


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
วิชาพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญศาสนา/ ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก/ ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
วิชาพระพุทธศาสนา -หน่วยเรียนรู้ที่ 4 -ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข/ ที่ 5 - จิตสงบ พบความสุข/ ที่ 6 -วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
วิชาพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย/ ที่ 2 หลักธรรมนำความสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
วิชาพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติพุทธสาวกและชาดก/ ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี/ ที่ 5 บริหารจิต เจริญปัญญา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
วิชาพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา/ ที่ 2 หลักธรรมนำความสุข/ ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
วิชาพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนิกชนที่ดี ชีวีมีสุข/ ที่ 5 พระพุทธศาสนา-ทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
วิชาพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา/ ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก/ ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
วิชาพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข/ ที่ 5 จิตสงบ พบความสุข/ ที่ 6 ศาสนพิธีน่ารู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
วิชาพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา/ ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
วิชาพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก/ ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข/ ที่ 5 จิตสงบ พบความสุข
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
พระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา/ ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก/ ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
พระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข/ ที่ 5 จิตสงบ พบความสุข/ ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
พระพุทธศาสนา แผนจัดการการเรียนรู้ที่ 1 การทำสังคายนา/พุทธประวัติ/ หลักธรรม พระรัตนตรัย/พุทธศาสนสุภาษิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
พระพุทธศาสนา แผนจัดการการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธ/วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา/ การบริหารจิต/ธรรมะกับสังคม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
พระพุทธศาสนา หน่วยที่1_ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา/ที่ 2_พุทธประวัติ/ที่ 3_หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา/ที่ 4_วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
พระพุทธศาสนา หน่วยที่5_พระไตรปิฎก_พุทธศาสนสุภาษิต/ที่ 6_การบริหารจิตและการเจริญปัญญา/ที่ 7_หน้าที่ชาวพุทธ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
พระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พุทธพุทธ-ชาดก/ หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
พระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระสงฆ์ สาวกสาวิกา-ชาวพุทธตัวอย่าง/ หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตนที่ดี-หน้าที่ชาวพุทธ-วันสำคัญทางศาสนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
พระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของ/ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก/ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา/ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิฎก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
พระพุทธศาสนา แผนการสอนหน่วย 5 หน้าที่มารยาทชาวพุทธ/ที่ 6 วันสำคัญทางศาสนา-ศาสนพิธี/ที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา /ที่ 8 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
พระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา/ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนและชาดก/ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา/ที่ 4 พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
พระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ/ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี/ที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา/ที่ 8 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดวิชา
ใบงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนา-ประวัติและความสำคัญศษสนา ป.1 21-04-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระพุทธศาสนา-หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.1 30-06-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระพุทธศาสนา-พุทธสาวกและชาดก ป.1 30-09-2563 Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พระพุทธศาสนา-ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.1 30-11-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พระพุทธศาสนา- จิตสงบ พบความสุข ป.1 15-01-2564 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 พระพุทธศาสนา-วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ป.1 28-02-2564 Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ป.2 14-08-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมนำความสุข ป.2 25-09-2563 Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติพุทธสาวกและชาดก ป.2 04-12-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ป.2 15-01-2564 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บริหารจิต เจริญปัญญา ป.2 26-02-2564 Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พระพุทธศาสนา-ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.3 29-06-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พระพุทธศาสนา-หลักธรรมนำความสุข ป.3 27-07-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พระพุทธศาสนา-พุทธสาวกและชาดก ป.3 21-09-2563 Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พระพุทธศาสนา-พุทธศาสนิกชนที่ดี ชีวีมีสุข ป.3 28-12-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พระพุทธศาสนา-ทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ 22-02-2564 Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.4 13-07-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.4 24-08-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก ป.4 24-09-2563 Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.4 14-12-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จิตสงบ พบความสุข ป.4 28-01-2564 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศาสนพิธีน่ารู้ ป.4 25-02-2564 Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.5 27-07-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.5 21-09-2563 Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก ป.5 14-12-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.5 25-01-2564 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จิตสงบ พบความสุข ป.5 22-02-2564 Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ป.6 20-07-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักธรรมค้ำจุนโลก ป.6 24-08-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก ป.6 28-09-2563 Download
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข ป.6 21-12-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จิตสงบ พบความสุข ป.6 25-01-2564 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และศาสนพิธี ป.6 22-02-2564 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
แผนจัดการการเรียนรู้ที่ 1 การทำสังคายนา ม.1 16-06-2563 Download
แผนจัดการการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ 21-07-2563 Download
แผนจัดการการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรม พระรัตนตรัย 18-08-2563 Download
แผนจัดการการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต 08-09-2563 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
แผนจัดการการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธ ม.1 08-12-2563 Download
แผนจัดการการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 22-12-2563 Download
แผนจัดการการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิต 19-01-2564 Download
แผนจัดการการเรียนรู้ที่ 8 ธรรมะกับสังคม 16-02-2564 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยที่1_ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา 23-06-2563 Download
ม2_หน่วยที่2_พุทธประวัติ 21-07-2563 Download
ม2_หน่วยที่3_หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา 18-08-2563 Download
ม2_หน่วยที่4_วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 01-09-2563 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ม2_หน่วยที่5_พระไตรปิฎก_พุทธศาสนสุภาษิต 05-05-2563 Download
ม2_หน่วยที่6_การบริหารจิตและการเจริญปัญญา 05-05-2563 Download
ม2_หน่วยที่5_พระไตรปิฎก_พุทธศาสนสุภาษิต 16-02-2564 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ตอนที่ 1 คำชี้แจงสาระที่ 1 05-05-2563 Download
ตอนที่ 2 หน่วยที่ 1 พุทธพุทธ-ชาดก 02-06-2563 Download
ตอนที่ 2 หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางศาสนา 15-09-2563 Download
ตอนที่ 3.1 มาตรฐานการเรียนรู้ฯ 01-09-2563 Download
ตอนที่ 3.2 โครงงานและแฟ้มสะสมผลงาน 01-09-2563 Download
ตอนที่ 3.3 ผังการออกแบบการจัดการเรียนรู้ฯ 01-09-2563 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
ตอนที่ 2 หน่วยที่ 3 พระสงฆ์ สาวกสาวิกา-ชาวพุทธตัวอย่าง 28-12-2564 Download
ตอนที่ 2 หน่วยที่ 4 การปฏิบัติตนที่ดี-หน้าที่ชาวพุทธ-วันสำคัญทางศาสนา 09-02-2564 Download
ตอนที่ 3.4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 23-02-2564 Download
ตอนที่ 3.5 แบบทดสอบปลายปี 23-02-2564 Download
ตอนที่ 3.6 ใบงาน แบบบันทึก และแบบประเมิน 19-05-2563 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
1.หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของ ม.4 19-05-2563 Download
2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก ม.4 30-06-2563 Download
3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.4 28-07-2563 Download
4.หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิตและพระไตรปิฎก ม.4 15-09-2563 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
5.แผนการสอนหน่วย 5 หน้าที่มารยาทชาวพุทธ ม.4 08-12-2563 Download
6.แผนการสอนหน่วยที่ 6 วันสำคัญทางศาสนา-ศาสนพิธี ม.4 22-12-2563 Download
7.หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ม.4 26-01-2564 Download
8.หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา ม.4 23-02-2564 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา ม.5 09-06-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนและชาดก ม.5 21-07-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.5 18-08-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต ม.5 15-09-2563 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ ม.5 08-12-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ม.5 12-01-2564 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ม.5 02-02-2564 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหา ม.5 23-02-2564 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 1
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ค่านิยม จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ม.6 เทอม 1 09-06-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก ม.6 เทอม 1 14-07-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.6 เทอม 1 11-08-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาและพระไตรปิฎก ม.6 เทอม 1 15-09-2563 Download
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เทอม 2
ชื่องาน กำหนดส่ง Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมารยาทชาวพุทธ ม.6 เทอม 2 24-11-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ม.6 เทอม 2 22-12-2563 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา ม.6 เทอม 2 19-01-2564 Download
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาและการพัฒนา ม.6 เทอม 2 02-03-2564 Download
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 ค่านิยม จริยธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ม.6 เทอม 2 16-03-2564 Download
ใบกิจกรรม ม.6 อริยสัจ 4 เทอม 2 08-02-2565 Download
บทเรียน เรื่อง หลักธรรมอริยสัจ 4 18-02-3108 Download
บทเรียน หลักธรรม ขันธ์ ๕ 08-02-3108 Download
ใบงานชุดที่ 2 เรื่อง ขันธ์ 5 08-02-3108 Download
2.สมุทัย -อกุศลวิตก 3 ภพ 3 15-02-3108 Download
3.นิโรธธรรม+ควรละ-ภาวนา 4 วิมุตติ 5 15-02-3108 Download
4.มรรค-สัทธรรมฯ 15-02-3108 Download
สังขารขันธ์ เป็นไฉน 13-09-2565 Download
65.ใบงาน อริยสัจ 4 - 01-OK 29-11-2565 Download
65.ใบงาน อริยสัจ 4 - 02-OK 29-11-2565 Download
65.ใบงาน อริยสัจ 4 -ขันธ์ 5 03-OK 06-12-2565 Download
หนังสือ

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service