น่วยอบรมประชาชนประจำตำบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อปต. เป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาตัวอย่างในระดับตำบลของคณะสงฆ์ไทย ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม ก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 โดยใช้สถานที่อันเป็นวัดที่ตั้งของเจ้าคณะปกครองคณะสงฆ์ระดับตำบล หรือวัดที่มีความพร้อมในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในตำบลนั้น ๆ เป็นที่ตั้งหน่วย ปัจจุบันหน่วย อปต. มีจำนวนกว่า 5,922 หน่วย กระจายอยู่ในเกือบทุกตำบลในประเทศไทย โดยมีกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลัก ที่รับสนองงานการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ของมหาเถรสมาคมในปัจจุบัน
วัดนอกจากจะเป็นที่พำนักของภิกษุสงฆ์ สามเณรแล้ว ยังเป็นที่อบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทสรรพวิชาต่าง มาแต่ในอดีต นอกจากนั้น ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในท้องถิ่น และยังเพื่อการสงเคราะห์แก่ประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๓๗(๓) บัญญัติให้เจ้าอาวาสมีหน้าที่เป็นธุระในการศึกษาอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัย แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคมจึงได้ออกระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูล เพื่อสงเคราะห์แก่ประชาชนในแต่ละชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน

ภารกิจของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบางตาเถร

ที่ตั้งวัดไผ่โรงวัวอยู่ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกาย รหัสระเบียนคณะสงฆ์ที่ ๐๐๐๐๐๐ ตั้งอยู่เลขที่๑๘ หมู่ ๑๑ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐
เนื้อที่วัด 260 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ ) มีที่ธรณีสงฆ์ 3 แปลง .................... ............................... เนื้อที่วัด 260 ไร่ (โฉนดที่ดินเลขที่ ) มีที่ธรณีสงฆ์ 3 แปลง .................... ...............................
วัดไผ่โรงวัว รับวิสุงคามสีมา วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙ ตั้งชื่อวัดตามการปกครองคณะสงฆ์ว่า วัดโพธาราม แต่ชาว บ้านก็ยังเรียกว่าวัดไผ่โรงวัวกันติดปาก มาเปลี่ยนชื่ อจาก วัดโพธาราม เป็นชื่อ วัดไผ่โรงวัว ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓


คณะกรรมการ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบางตาเถร

วัดภายในเขตปกครอง ตำบลบางตาเถร

ชื่อวัด ddddddddddd
เจ้าอาวาส tttttttttt
พระภิษุจำพรรษา tttttttttt
สามเณร tttttttttt
แม่ชี tttttttttt
ชื่อวัด ddddddddddd
เจ้าอาวาส tttttttttt
พระภิษุจำพรรษา tttttttttt
สามเณร tttttttttt
แม่ชี tttttttttt
ชื่อวัด ddddddddddd
เจ้าอาวาส tttttttttt
พระภิษุจำพรรษา tttttttttt
สามเณร tttttttttt
แม่ชี tttttttttt
ชื่อวัด ddddddddddd
เจ้าอาวาส tttttttttt
พระภิษุจำพรรษา tttttttttt
สามเณร tttttttttt
แม่ชี tttttttttt
หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล บางตาเถร
Devenlop By MJ Computer Adn Service www.mjcomps.com