วัดไผ่โรงวัว

เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้้ลดการระบาดของการติดเชื้อโรคไข้หวัดโคโรนา 2019(COVID-19) ไม่ปกติแล้วทางวัดไผ่โรงวัว จะดำเนินการตามสถานการณ์ต่อไป
ธรรมศึกษาชั้นตรี
ชื่อวิชา รายละเอียดของวิชา
ธรรมะ หลักสูตรรายวิชาธรรมวิภาคและคิหิปฏิบัติ
พุทธ หลักสูตรรายวิชาพุทธประวัติเล่ม ๑ และประวัติพระสาวก
วินัย หลักสูตรรายวิชาวิชาเบญจศีล เบญจธรรม
กระทู้ธรรม หลักสูตรรายวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑
ธรรมศึกษาชั้นโท
ชื่อวิชา รายละเอียดของวิชา
กระทู้ธรรม หลักสูตรรายวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๒
ธรรมะ หลักสูตรรายวิชาธรรมวิภาคและกัมมัฏฐาน ๒(สมถกัมมัฏฐาน+วิปัสนากัมมัฏฐาน)
อนุพุทธประวัติ หลักสูตรรายวิชา ประวัติพระสาวก (ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ -ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ)
วินัย หลักสูตรรายวิชาอุโบสถศีล การเข้าอยู่จำโดยถือศีล ๘ ข้อ วันอุโบสถหรือวันพระนั้น
ธรรมะ หลักสูตรรายวิชา หนังสือธรรมวิภาค เล่ม ๒ -สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน
ธรรมศึกษาชั้นเอก
ชื่อวิชา รายละเอียดของวิชา
กระทู้ธรรม หลักสูตรรายวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรมและพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๓
ธรรมะ หลักสูตรรายวิชาธรรมวิจารณ์และกัมมัฏฐาน ๒(สมถกัมมัฏฐาน+วิปัสนากัมมัฏฐาน)
พุทธ หลักสูตรรายวิชา พุทธประวัติ-ปฐมสมโพธิกถา (เรื่องราวที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า)
วินัย หลักสูตรรายวิชากรรมบถ ได้แก่กุศลกรรมบถ 10 อย่างและอกุศลกรรมบถ 10 อย่าง
นักธรรมตรี
ชื่อวิชา รายละเอียดของวิชา
กระทู้ธรรม หลักสูตรรายวิชา การแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรมและหนังสือพุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑
ธรรมะ หลักสูตรรายวิชา หนังสือนวโกวาทและหนังสืออธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๑
พุทธ หลักสูตรรายวิชา หนังสือพุทธประวัติเล่ม ๑ หนังสือวิชาพุทธประวัติเล่ม ๒ หนังสือวิชาพุทธประวัติเล่ม ๓ หนังสือศาสนพิธี เล่ม ๑
วินัย หลักสูตรรายวิชา หนังสือนวโกวาทและหนังสือวินัยมุข เล่ม ๑
นักธรรมโท
ชื่อวิชา รายละเอียดของวิชา
กระทู้ธรรม หลักสูตรรายวิชา การแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรมและหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม ๒
ธรรมะ หลักสูตรรายวิชา หนังสือธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ หนังสือธรรมปริทรรศ์ เล่ม ๒
พุทธ หลักสูตรรายวิชา หนังสืออนุพุทธประวัติ และหนังสือศาสนพิธี เล่ม ๒
วินัย หลักสูตรรายวิชา หนังสือวินัยมุข เล่ม ๒ หนังสือสังคีติกถา
นักธรรมเอก
ชื่อวิชา รายละเอียดของวิชา
กระทู้ธรรม หลักสูตรรายวิชา การแต่งเรียงความแก้กระทู้ธรรมและหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตเล่ม ๓
ธรรมะ หลักสูตรรายวิชา หนังสือธรรมวิจารณ์-หนังสือสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน-หนังสือมหาสติปัฏฐานสูตรแปลและคริิมานนทสูตร
พุทธ หลักสูตรรายวิชา หนังสือพุทธานุพุทธประวัติ-หนังสือปฐมสมโพธิกถา
วินัย หลักสูตรรายวิชา หนังสือวินัยมุข เล่ม ๓ - หนังสือพระมงคลวิเสสกถา
วิชาพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อวิชา รายละเอียดของวิชา
วิชาพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อวิชา รายละเอียดของวิชา
วิชาพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2
ชื่อวิชา รายละเอียดของวิชา

ธรรมศึกษาชั้นตรี อ่าน Download หมายเหตุ
เรียงความแก้กระทู้ธรรม อ่าน Download ธรรมศึกษาชั้นตรี
ธรรมะ อ่าน Download ธรรมศึกษาชั้นตรี
พุทธ อ่าน Download ธรรมศึกษาชั้นตรี
วินัย อ่าน Download ธรรมศึกษาชั้นตรี
2562.ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.ตรี ระดับประถมศึกษา อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2562.เรียงความแก้กระทู้ธรรมตรี มัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
1. ปัญหาวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
02.เฉลย ปัญหาวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
2.ปัญหาวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
02.เฉลย ปัญหาวิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
3.ปัญหาวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
03.เฉลย ปัญหาวิชาเบญจศีล-เบญจธรรม (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
ขอบข่ายการเรียนการสอนธรรมศึกษา อ่าน Download ทุกระดับชั้น
2564.ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.ตรี ระดับประถมศึกษา อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2564.ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.ตรี ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
การเรียนการสอนและวิธีการแต่งวิชากระทู้ธรรมตรี ประถม อ่าน Download ขอบข่าย
2565.หลักสูตร วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.ตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2564.เฉลยข้อสอบ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวด สติ ธ.ศ.ตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
1-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดศีล ธ.ศ.ตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดวาจา ธ.ศ.ตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
3-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดบาป ธ.ศ.ตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
4-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดกรรม ธ.ศ.ตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
5-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดโกรธ ธ.ศ.ตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.หลักสูตร-ปัญหา วิชาธรรมะวิภาค ธ.ศ. ตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.หลักสูตร-เฉลยปัญหา วิชาธรรมะวิภาค ธ.ศ. ตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.หลักสูตร-ปัญหา วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.หลักสูตร-เฉลยปัญหา วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.หลักสูตร-ปัญหา วิชาวินัย ธรรมศึกษาชั้นตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.หลักสูตร-เฉลยปัญหา วิชาวินัย ธรรมศึกษาชั้นตรี อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ธรรมศึกษา อ่าน Download ระดับ ประถม-มัธยม ศึกษา
0-2565.หลักสูตร วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยม อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
1-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดศีล ธ.ศ.ตรี ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดบุญ ธ.ศ.ตรี ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
3-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดบาป ธ.ศ.ตรี ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
4-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดกรรม ธ.ศ.ตรี ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
5-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดโกรธ ธ.ศ.ตรี ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2565.หลักสูตร-ปัญหา วิชาธรรมะวิภาค ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2565.หลักสูตร-เฉลยปัญหา วิชาธรรมะวิภาค ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2565.สรุปย่อเนื้อหา-ปัญหา ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2565.สรุปย่อเนื้อหา-ปัญหา ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นตรี วิชาเบญจศีลเบญจธรรม ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2565.ผลสอบได้ ธรรมศึกษา ระดับประถม ชั้นตรี รร.วัดไผ่โรงวัว -บ้านไผ่ตาโม้-บ้านหนองมะม่วง อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.บัญชีรายชื่อผู้สอบได้ประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download หมายเหตุ
พุทธศานสุภาษิตเล่ม ๑ อ่าน Download ธรรมศึกษาชั้นโท
ธรรมะ อ่าน Download ธรรมศึกษาชั้นโท
อนุพุทธประวัติ อ่าน Download ธรรมศึกษาชั้นโท
วินัย อ่าน Download ธรรมศึกษาชั้นโท
2562.ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.โท ระดับประถมศึกษา อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2562.เรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นโท มัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
1.ปัญหาวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
01.เฉลย ปัญหาวิชาธรรมวิภาค ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
2.ปัญหาวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
02.เฉลย ปัญหาวิชาอนุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
3.ปัญหาวิชาวินัย อุโบสถศีล ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
03.เฉลย ปัญหาวิชาวินัย อุโบสถศีล ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
2564.ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.โท ระดับ ระดับประถมศึกษา อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2564.ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.โท ระดับ มัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับ มัธยมศึกษา
2565.หลักสูตร วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.โท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2564.เฉลยข้อสอบ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวด สติ ธ.ศ.โท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
1-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดทาน ธ.ศ.โท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดทาน ธ.ศ.โท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
3-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดชนะ ธ.ศ.โท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
4-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดบุญ ธ.ศ.โท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
5-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดคบหา ธ.ศ.โท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.หลักสูตร-ปัญหา วิชาธรรมะวิภาค ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.หลักสูตร-เฉลยปัญหา วิชาธรรมะวิภาค ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.หลักสูตร-ปัญหา วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.หลักสูตร-เฉลยปัญหา วิชาพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.หลักสูตร-ปัญหา วิชาวินัย ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.หลักสูตร-เฉลยปัญหา วิชาวินัย ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.หลักสูตร วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
01-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
02-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษาชั้นโท อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
0-2565.หลักสูตร วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.โท ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
1-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดประมาท ธ.ศ.โท ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดบุคคล ธ.ศ.โท ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
3-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดความเพีย ธ.ศ.โท ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
4-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดคบหา ธ.ศ.โท ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
5-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดทาน ธ.ศ.โท ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2565-2566. สรุปย่อเนื้อหา-ปัญหา ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2565.สรุปย่อเนื้อหา-ปัญหา ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นโท วิชาอนุพุทธประวัติ ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2565-2566.สรุปย่อเนื้อหา-ปัญหา ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นโท วิชาอุโบสถศีล ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2565. สรุปย่อเนื้อหา-ปัญหา ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นโท วิชาธรรมวิภาค ระดับประถมศึกษา อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565. สรุปย่อเนื้อหา-ปัญหา ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นโท วิชาอนุพุทธประวัติ ระดับประถมศึกษา อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565. สรุปย่อเนื้อหา-ปัญหา ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นโท วิชาวินัย(อุโบสถศีล) ระดับประถมศึกษา อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ประถมศึกษา สอบได้ รร.บ้านไผ่ตาโม้-วัดไผ่โรงวัว-บ้านหนองมะม่วง อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2565.บัญชีรายชื่อผู้สอบได้ประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
ธรรมศึกษาชั้นเอก อ่าน Download หมายเหตุ
กระทู้ธรรม อ่าน Download ธรรมศึกษาชั้นเอก
ธรรมะ อ่าน Download ธรรมศึกษาชั้นเอก
พุทธ อ่าน Download ธรรมศึกษาชั้นเอก
วินัย อ่าน Download ธรรมศึกษาชั้นเอก
2562.ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.เอก ระดับประถมศึกษา อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2562.เรียงความแก้กระทู้ธรรมชั้นเอก มัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
1.ปัญหาวิชาธรรมวิจารณ์ ธรรมศึกษาชั้น เอก อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
01.เฉลย ปัญหาวิชาธรรมวิจารณ์ ธรรมศึกษาชั้น เอก อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
2.ปัญหาวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้น เอก อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
02.เฉลย ปัญหาวิชาพุทธานุพุทธประวัติ ธรรมศึกษาชั้น เอก อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
3.ปัญหาวิชาวินัย กรรมบถ ธรรมศึกษาชั้น เอก อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
03.เฉลย ปัญหาวิชาวินัย กรรมบถ ธรรมศึกษาชั้น เอก อ่าน Download ระดับประถมศึกษา-มัธยม
2564.ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.เอก ระดับประถมศึกษา อ่าน Download เอก ระดับประถมศึกษา
2564.ตัวอย่างวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.เอก ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download เอก ระดับมัธยมศึกษา
2565.หลักสูตร วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.เอก อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2564.เฉลยข้อสอบ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวด สติ ธ.ศ.เอก อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
1-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดตน ธ.ศ.เอก อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
2-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดจิต ธ.ศ.เอก อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
3-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดมิตร ธ.ศ.เอก อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
4-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ความเพียร ธ.ศ.เอก อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
5-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดสติ ธ.ศ.เอก อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
64-3 คู่มือเตรียมสอบธรรมศึกษาชั้นเอก ประถม-64 อ่าน Download ระดับประถมศึกษา
0-2565.หลักสูตร วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธ.ศ.เอก ระดับประถมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
1-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดกิเลส ธ.ศ. เอก ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดไม่ประมาท ธ.ศ. เอก ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
3-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดจิต ธ.ศ. เอก ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
4-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดปัญญา ธ.ศ. เอก ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
5-2565.ตัวอย่าง วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม หมวดเบ็ดเตล็ด ธ.ศ. เอก ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2565.สรุปย่อเนื้อหา-ปัญหา วิชาธรรมวิจารณ์ ธรรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2565-2557.สรุปย่อเนื้อหา-ปัญหา ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นเอก วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2565-2567.สรุปย่อเนื้อหา-ปัญหา ข้อสอบธรรมศึกษาชั้นเอก วิชากรรมบถ ระดับมัธยมศึกษา อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
2565.บัญชีรายชื่อผู้สอบได้ประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา รร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 อ่าน Download ระดับมัธยมศึกษา
นักธรรมตรี อ่าน Download หมายเหตุ
นวโกวาท อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
หนังสือ วินัยมุข เล่ม ๑ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
แบบประกอบนักธรรมตรี - วินัยวินิจฉัย อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
แบบประกอบนักธรรมตรี - อุปกรณ์วินัยมุข เล่ม ๑ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
แบบประกอบนักธรรมตรี - ข้อที่ควรจําในวินัยมุข เล่ม ๑ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๑ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมในนวโกวาท อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
พุทธประวัติเล่ม ๑ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
พุทธประวัติเล่ม ๒ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
พุทธประวัติเล่ม ๓ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติสังเขป 1 อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติสังเขป 2 อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
แบบประกอบนักธรรมตรี - พุทธประวัติ (ปริเฉทที่ ๑) อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
ปฐมสมโพธิ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
ศาสนพิธี เล่ม 1 อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
แบบประกอบนักธรรมตรี - ศาสนพิธีเล่ม ๑ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
พุทธศาสนสุภาษิต เล่ม ๑ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
แบบประกอบนักธรรมตรี - คําแนะเรียงความแก้กระทู้ธรรม (เล่ม ๑) อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี
รวมแนวข้อสอบทุกวิชา อ่าน Download รวม พ.ศ. เก่า ๆ
นักธรรมโท อ่าน Download หมายเหตุ
วินัยมุข เล่ม ๒ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นโท
อุปกรณ์วินัยมุขเล่ม ๒ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นโท
สังคีติกถา อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นโท
อุปกรณ์สังคีติกถา อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นโท
ธรรมวิภาค ปริเฉทที่ ๒ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นโท
ธรรมปริทรรศ์ เล่ม ๒ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นโท
อนุพุทธประวัติ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นโท
พุทธานุพุทธประวัติ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นโท
ศาสนพิธี เล่ม ๒ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นโท
พุทธศาสนาสุภาษิต เล่ม ๒ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นโท
วิธีเรียงความแก้กระทู้ธรรมโท อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นโท
ปัญหา-เฉลย วิชาธรรมะ นักธรรม โท ครั้งที่ ๑ อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
ปัญหา-เฉลย วิชาธรรมะ นักธรรม โท ครั้งที่ ๒ อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
ปัญหา-เฉลย วิชาธรรมะ นักธรรม โท ครั้งที่ 3 อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
ปัญหา-เฉลย วิชาธรรมะ นักธรรม โท ครั้งที่ 4 อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
1.ปัญหา+เฉลย วิชาอนุพุทธประวัติ น.ธ.โท ครั้งที่ ๑ อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
4.ปัญหา+เฉลย วิชาอนุพุทธประวัติ น.ธ.โท ครั้งที่ ๒ อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
4.ปัญหา+เฉลย วิชาอนุพุทธประวัติ น.ธ.โท ครั้งที่ ๓ อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
4.ปัญหา+เฉลย วิชาอนุพุทธประวัติ น.ธ.โท ครั้งที่ ๔ อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
2560.ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรม น.ธ.โท 01 อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
นักธรรมเอก อ่าน Download หมายเหตุ
วินัยมุข เล่ม ๓-๑ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
วินัยมุข เล่ม ๓-๒ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
ธรรมวิจารณ์ ๓-๑ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
ธรรมวิจารณ์ ๓-๒ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
สมถกัมมัฏฐาน อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
วิปัสสนากัมมัฏฐาน อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
สมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
หนังสืออุปกรณ กัมมัฏฐาน มหาสติปัฏฐานและคิริมานนทสูตร อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
มหาสติปัฏฐานสูตรแปลและคริิมานนทสูตรแปล อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
บาลีพระธรรมบท อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
มงคลวิเสสกถา อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
พุทธศาสนาสุภาษิต เล่ม ๒ และเล่ม ๓ อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม อ่าน Download หลักสูตรนักธรรมชั้นเอก
ปัญหา-เฉลย วิชาธรรมะ นักธรรม เอก ครั้งที่ ๑ อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
ปัญหา-เฉลย วิชาธรรมะ นักธรรม เอก ครั้งที่ ๒ อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
ปัญหา-เฉลย วิชาธรรมะ นักธรรม เอก ครั้งที่ 3 อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
ปัญหา-เฉลย วิชาธรรมะ นักธรรม เอกครั้งที่ 4 อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
ปัญหา-เฉลย วิชาพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรม เอก ครั้งที่ ๑ อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
ปัญหา-เฉลย วิชาพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรม เอก ครั้งที่ ๒ อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
ปัญหา-เฉลย วิชาพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรม เอก ครั้งที่ ๓ อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
ปัญหา-เฉลย วิชาพุทธานุพุทธประวัติ นักธรรม เอก ครั้งที่ ๔ อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
2560.ตัวอย่างเรียงความแก้กระทู้ธรรม น.ธ.เอก 02 อ่าน Download อบรมก่อนสอบ ปี 2560
วิชาพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 อ่าน Download หมายเหตุ
วิชาพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 5 อ่าน Download หมายเหตุ
วิชาพระพุทธศาสนา มัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม 2 อ่าน Download หมายเหตุ

กำหนดสอบนักธรรมและธรรมศึกษา ตรี โท เอก ปี 2561ตัวอย่างการขอ Username-และ-Password

วิธีส่งรายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมศึกษาคู่มือสำหรับสถานศึกษาสังกัดกระทรวง-2559

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service