วัดไผ่โรงวัว

8 กุมภาพันธ์ 2563 เชิญร่วมน้อมบูชาคุณทำบุญเช้า ณ ศาลา 2 ร่วมเวียนเทียนที่องค์สมเด็จพระพุทธโคดม เวลา 20.00 น. วันมาฆบูชา ณ วัดไผ่โรงวัว
กระดานข่าว

เรื่อง การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดไผ่โรงวัว ปีนี้ได้มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค “โควิด-19” ซึ่งพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกและประเทศไทย ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนื่องจากกิจกรรมที่มีคนมารวมกัน ดังนั้น ทางวัดไผ่โรงวัวจึงขอหยุดการจัดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ที่จะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 1 – 16 เมษายน 2563 นี้

ประกาศ

ประกาศวัดไผ่โรงวัว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานแขวนข้ามสระน้ำเมืองนรก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 40 เมตร ราคากลางของงานงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 2,500บาท(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ สำนักงานวัดไผ่โรงวัวหรือสำนักงานร้านค้าวัดไผ่โรงวัว ระหว่าง วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานวัดไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหรือสำนักงานร้านค้าวัดไผ่โรงวัว กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและต่อรองราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา 16.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 087 – 066 8164 พระสมชาย มนาโป และสำนักงานวัดไผ่โรงวัว

กิจกรรม

บัญชีรายชื่อผู้สอบได้้ประโยค นักธรรมชั้นตรี ต.บางตาเถร พ.ศ. ๒๕๖๒ สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๐ พระมานพ ฐานวุฑฺโฒ วรรณโต วัดไผ่โรงวัว สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๑ พระวิรัตน์ ทีปโก บัวเงิน วัดไผ่โรงวัว สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๒ พระณัฐพล กิตฺติภทฺโท นาคเจริญ วัดไผ่โรงวัว สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๓ พระวีรวัฒน์ ถาวโร ปรางศร วัดไผ่โรงวัว สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๔ พระมานิต กุสโล เหงี้ยมจือเกร็ด วัดไผ่โรงวัว สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๕ พระดิเรก นาควโร โมอุ่ม วัดท่าข้าม สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๖ พระโสภณ โสภคฺโน บุญครอง วัดท่าข้าม สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๗ พระน้อง ฐานวีโร สีสิงห์ วัดโคกเจ็ดลูก สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๘ พระกิตติ กิตฺติปุตโต บุญครอง วัดโคกเจ็ดลูก สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๙ พระขวัญเมือง สุคนฺโธ ดอกเทียน วัดโคกเจ็ดลูก สพ ๒๑๖๒/๐๕๑๐ พระธนพล ฐานิโย โพธิ์ทอง วัดโคกเจ็ดลูก สพ ๒๑๖๒/๐๕๑๑ พระนิติพงษ์ มหาเตโช ยอดบรรดิษฐ์ วัดโคกเจ็ดลูก บัญชีรายชือผู้สอบได้้ประโยค นักธรรมชั้นเอก ต.บางตาเถร พ.ศ.๒๕๖๒ สพ ๒๓๖๒/๐๑๐๑ พระถาวร วิปฺปุโล ไพจิตร วัดไผ่โรงวัว สพ ๒๓๖๒/๐๑๐๒ พระนที รติโก รุญเจริญ วัดไผ่โรงวัว

VDO วันวาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จ สวมพระเกศ
งานทิ้งทาน กลางเดือน ๙ ปี ๒๕๕๙
เสียงธรรม
ธรรมเพื่อความสวัสดี ๑
ธรรมเพื่อความสวัสดี ๒

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service