วัดไผ่โรงวัว

เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้้ลดการระบาดของการติดเชื้อโรคไข้หวัดโคโรนา 2019(COVID-19) ไม่ปกติแล้วทางวัดไผ่โรงวัว จะดำเนินการตามสถานการณ์ต่อไป
กระดานข่าว

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง///// เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔///// สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้ /////นักธรรมชั้นตรี///// วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๑) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วันเสาร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาธรรม วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๑) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาพุทธ วันจันทร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑) เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สอบวิชาวินัย

ประกาศ

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง///// เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔///// สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้ /////ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒) เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย

กิจกรรม

VDO วันวาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จ สวมพระเกศ
งานทิ้งทาน กลางเดือน ๙ ปี ๒๕๕๙
เสียงธรรม
ธรรมเพื่อความสวัสดี ๑
ธรรมเพื่อความสวัสดี ๒

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service