วัดไผ่โรงวัว

เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้้ลดการระบาดของการติดเชื้อโรคไข้หวัดโคโรนา 2019(COVID-19) เข้าสู่สภาวะเกือบปกติแล้วทางวัดไผ่โรงวัว จึงดำเนินการเปิดวัด เปิดร้านค้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตามปกติเป็นต้นไป
กระดานข่าว

เรื่อง การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดไผ่โรงวัว ปีนี้ได้มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค “โควิด-19” ซึ่งพบผู้ติดเชื้อทั่วโลกและประเทศไทย ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้งดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเนื่องจากกิจกรรมที่มีคนมารวมกัน ดังนั้น ทางวัดไผ่โรงวัวจึงขอหยุดการจัดกิจกรรมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ที่จะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 1 – 16 เมษายน 2563 นี้

ประกาศ

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างกุฏิสงฆ์ (อาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น) เฟส 3 วัดไผ่โรงวัว ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารกุฎิสงฆ์ ราคากลางของงานงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,500,000 บาท(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)ตามรายละเอียด ดังนี้ ขนาดกว้าง 5.25 เมตร ยาว 39.00 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานร้านค้าวัดไผ่โรงวัว ระหว่าง วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานวัดไผ่โรงวัว กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25-30 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหรือสำนักงานร้านค้าวัดไผ่โรงวัว กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาและต่อรองราคาด้วยวาจา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กิจกรรม

บัญชีรายชื่อผู้สอบได้้ประโยค นักธรรมชั้นตรี ต.บางตาเถร พ.ศ. ๒๕๖๒ สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๐ พระมานพ ฐานวุฑฺโฒ วรรณโต วัดไผ่โรงวัว สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๑ พระวิรัตน์ ทีปโก บัวเงิน วัดไผ่โรงวัว สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๒ พระณัฐพล กิตฺติภทฺโท นาคเจริญ วัดไผ่โรงวัว สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๓ พระวีรวัฒน์ ถาวโร ปรางศร วัดไผ่โรงวัว สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๔ พระมานิต กุสโล เหงี้ยมจือเกร็ด วัดไผ่โรงวัว สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๕ พระดิเรก นาควโร โมอุ่ม วัดท่าข้าม สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๖ พระโสภณ โสภคฺโน บุญครอง วัดท่าข้าม สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๗ พระน้อง ฐานวีโร สีสิงห์ วัดโคกเจ็ดลูก สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๘ พระกิตติ กิตฺติปุตโต บุญครอง วัดโคกเจ็ดลูก สพ ๒๑๖๒/๐๕๐๙ พระขวัญเมือง สุคนฺโธ ดอกเทียน วัดโคกเจ็ดลูก สพ ๒๑๖๒/๐๕๑๐ พระธนพล ฐานิโย โพธิ์ทอง วัดโคกเจ็ดลูก สพ ๒๑๖๒/๐๕๑๑ พระนิติพงษ์ มหาเตโช ยอดบรรดิษฐ์ วัดโคกเจ็ดลูก บัญชีรายชือผู้สอบได้้ประโยค นักธรรมชั้นเอก ต.บางตาเถร พ.ศ.๒๕๖๒ สพ ๒๓๖๒/๐๑๐๑ พระถาวร วิปฺปุโล ไพจิตร วัดไผ่โรงวัว สพ ๒๓๖๒/๐๑๐๒ พระนที รติโก รุญเจริญ วัดไผ่โรงวัว

VDO วันวาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จ สวมพระเกศ
งานทิ้งทาน กลางเดือน ๙ ปี ๒๕๕๙
เสียงธรรม
ธรรมเพื่อความสวัสดี ๑
ธรรมเพื่อความสวัสดี ๒

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service