วัดไผ่โรงวัว

เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้้ลดการระบาดของการติดเชื้อโรคไข้หวัดโคโรนา 2019(COVID-19) ไม่ปกติแล้วทางวัดไผ่โรงวัว จะดำเนินการตามสถานการณ์ต่อไป
กระดานข่าว

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษา พระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ดังนี้ ๑. นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๔ - ๕ - ๖ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ตรงกับวันอังคาร - พุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ ขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง ๒. นักธรรมชั้นโท - เอก กำหนดสอบวันที่ ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตรงกับวันพฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ แรม ๒ - ๓ - ๔ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง ๓. ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ สอบ ๑ วัน เช้าสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา ๐๘.๓๐ น. ให้เวลา ๓ ชั่วโมง บ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ ๕๐ นาที เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ใช้ข้อสอบ แบบปรนัย หรือแบบเลือกตอบ

ประกาศ

ประกาศวัดไผ่โรงวัว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมโครงสร้างเสาและคาน คสล. โบสถ์ 100 ยอด ของวัดไผ่โรงวัว (เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา) เรื่องเดิม ตามที่ วัดไผ่โรงวัว 118 หมู่ 11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างซ่อมโครงสร้างเสาและคาน คสล. โบสถ์ 100 ยอด ของวัดไผ่โรงวัว ด้วยวิธีประกวดยื่นซองประกวดราคา ราคากลางของงานก่อสร้าง ตารางเมตรละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคา เลขที่ 09/2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา นั้น ข้อเท็จจริง ตามเอกสารจ้างด้วยวิธียื่นซองประกวดราคา เลขที่ 09 / 2565 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยกำหนดพิจารณาผลการประกวดราคา หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา วันที่ 13 พฤศจิกายน 25655 นั้น ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา ทางวัดไผ่โรงวัว จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เรื่อง การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลาดังนี้ ธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 (แรม 7 ค่ำ เดือน 12) เวลา 08.30-11.30 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เวลา 13.00-13.50 น. สอบวิชาธรรม เวลา 14.00-14.50 น. สอบวิชาพุทธ เวลา 15.00-15.50 น. สอบวิชาวินัย

VDO วันวาน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จ สวมพระเกศ
งานทิ้งทาน กลางเดือน ๙ ปี ๒๕๕๙
เสียงธรรม
ธรรมเพื่อความสวัสดี ๑
ธรรมเพื่อความสวัสดี ๒

วัดไผ่โรงวัว

118 หมู่11 ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

Power By MJ Computer and Service